نوشته های این قسمت در اکثر مواقع هیچ ارتباطی با صنعت جوراب بافی نخواهد داشت، شاید چند صفحه از کنابی را بنویسم ، شاید پارگرافی از یک روزنامه نوشته شود، شاید خاطره ای باشد شاید مقاله ای از سایت دیگر باشد و هزار شاید دیگر … مینویسم تا نوشتن را یاد بگیرم… دوران راهبی