سوالات مفید در خصوص نخ ، پارچه و بافندگی

منظور از نخ مخلوط چیست؟

از تجمع لیف های مقطع و یا پیوسته (طبیعی یا مصنوعی) که به طور مماس و موازی در کنار یکدیگر قرار گرفته و به هم تابیده شده اند نخ ساده تهیه می گردد. لیف ها را می توان از یک جنس یا از
جنس های مختلف انتخاب کرد و چون مخلوط شدن چند نوع لیف را در اوایل عملیات ریسندگی صورت می گیرد مخلوط شدن به خوبی انجام می شودو نخ بدست آمده را نخ مخلوط می گویند.

«تاب» در الیاف چه نقشی دارد؟

عملیات تاب دادن به نخ ساده نخست لیف ها ار کنار یکدیگر قرار می دهد و سپس بین آنها نقاط تماس بیشتری ایجاد می کندکه در نتیجه پیوستگی استحکام نخ افزایش می یابد.

خصوصیات «تاب» الیاف دارای چند فاکتور است؟

تاب نخ ساده از طریق جهت و تعداد پیچ های آن در هر متر تعیین می گردد.

هر «تاب» چند جهت می تواند بچرخد؟

۱-تابS تابی است که در جهت راست به نخ قائمی داده شود و آن تاب یا پیچ به شکلS می باشد و به آن تاب راست نیز می گویند.

   ۲-تاب Z تابی است که در جهت چپ به نخ قائمی داده شود و آن به شکل Z می باشد و به آن تاب چپ نیز می گویند.

ارزش الیاف رسیده شده بستگی به چه دارد؟

تعداد پیچ هایی که در هر متر به نخ ساده داده می شود ارزش نخ مورد نظر را مشخص می کند.

«تاب» ضعیف دارای چند «پیچ» در هر قر است؟

بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ تاب در متر.

«تاب» متوسط دارای چند پیچ در قر است؟

بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ تاب در متر است.

«تاب» زیاد و یا «پُر تاب»دارای چند پیچ در قر می باشد؟

از ۱۸۰۰ به بالا می باشد.

 علت افت و سنگینی پارچه های کرپ و ابریشم چیست؟

نخ های پرتاب به پارچه سنگینی و افت بهتری می دهند که تاب خیلی زیاد نیز باعث کاهش استحکام نخ می شود.

نمره گذاری نخ به طور متدوال به چند صورت انجام می گیرد؟

به دو صورت، ۱-نمره گذاری متریک-۲-نمره گذاری تکس.

روش «متریک» نمره گذاری نخ یعنی چه؟

در این روش نمره گذاری واحد های طول و وزن را به ترتیب متر و گرم و یا کیلومتر و کیلوگرم در نظر می گیرندو بدین صورت مشخص می شود که چند کیلومتر نخ وزنی برابر یک کیلوگرم دارد .

روش‌ «تکس» نمره گذاری یعنی چه؟

امروزه یک روش نمره گذاری بین المللی متداول شده است که به آن روش نمره گذاری تکس(TEX )می گویند. در این روش نمره نخ، تعیین می کند که ۱۰۰۰ متر از نخ مورد نظر چند گرم وزن دارد.

رنگ آمیزی نخ به چند صورت انجام می پذیرد؟

۱-طبیعی-۲-تغییر یافته از طریق سفیدگری و یا رنگرزی.

«نخ مرکب یا چند لا» یعنی چه؟

از به هم تابیدن دو یا چند نخ ساده با جنس،رنگ،نمره،کشش مختلف و یا یکسان و شرایط متفاوت نخ چند لا یا فانتزی تهیه می شود.

«نخ مرکب تابیده» یعنی چه؟

مرحله اول عملیات تولیدی نخ مرکب مانند نخ ساده است.

«تاب خشک»‌ ، «تاب خیس» چه تفاوتی دارند؟

 تاب خشک:لیف های خشک شده را طی عملیاتی با یکدیگر تاب می دهند. از این تاب در تهیه نخ هایی که لازم است قابلیت انعطاف و حجم خود را حفظ کنند استفاده می گرددمانند نخ سوزن دوزی و خیاطی.

تاب خیس:نخ ساده از مسیر آب گرم عبور داده می شود تا مقداری آب جذب کرده و به هنگام تابیدن پیوستگی و تراکم بیشتری بین لیف ها ایجاد گردد. از این عملیات نخ نازک و منظمی حاصل می شود که کمی خشک بوده و در خیاطی و بافندگی مصرف دارد.

ساختمان ظاهری نخ مرکب تابیده به چند نوع دیده می شود؟

پنج نوع، ۱-نخ مرکب مخلوط-۲-نخ چند رنگ-۳-نخ اسلاب دار-۴-نخ داندانه دار(نپ دار)-۵-نخ رابط دار.

 منظور از نخ اسلاب دار چیست؟

نخ اسلاب دار نخی است که به طور منظم و به ترتیبی خاص در بعضی از قسمت های آن کلفت و در بعضی دیگر نازک می شود. هنگام نخ ریسی قسمت نازک اسلاب دار تاب بیشتری نسبت به قسمت کلفت آن پیدا می کند.

نخ رابط دار چیست؟

چنانچه نخ ساده از استحکام لازم برخوردار نباشد از نخ دیگری به عنوان پایه استفاده می کنند که نخ اول به دور آن تاب داده می شود اینگونه نخ ها را نخ مرکب رابط دار می نامند.

نخ نپ دار یعنی چه؟

در بعضی مواقع در مورد نخ پنبه ای گلوله ها و دانه های کوچک الیاف به خوبی از پنبه گرفته نمی شودو در سطح نخ باقی می ماند. این دانه ها که وجود آن در نخ باعث کاهش مرغوبیت می شوددر بعضی موارد به عنوان نخ مرکب یا فانتزی استفاده می گردد.

«تاب» مناسب در تولید نخ مرکب تابیده چه خصوصیاتی را به دنبال دارد؟

اگر نخ های ساده با تاب های مناسب به هم تابیده شوند نخ مرکب حاصل از خصوصیات زیر برخوردار است:

       ۱-قابلیت جذب حرارت-۲-قابلیت نگهداری حرارت-۳-برق و جلا-۴-استحکام.

در چه صورت نخ مرکب ریسمانی بدست می آید؟

چنانچه یک یا چند گروه نخ مرکب به طریق خاصی به یکدیگر تابیده شوند نخ مرکب ریسمانی بدست می آید.

الیاف مورد استفاده در تار پارچه بایستی دارای چه خصوصیاتی باشند؟

برای انتخاب نخ های تار از امکانات متنوع ترکیب نخ های ضخیم و باریک، ساده و تابیده با رنگهای مختلف می توان استفاده کرد ولی باید توجه داشت که ترکیب نخ هایی که به طور یکسان قابلیت انعطاف ندارند بسیار دشوار و با اشکالاتی که در مورد پیچیدن تار بر روی غلتک ذکر شد مواجه می شویم.

جهت انتخاب «الیاف مورد استفاده در پود پارچه» چه محدودیتی وجود دارد؟

در به کار بردن الیاف مورد استفاده در پود پارچه هیچگونه محدودیتی از نظر اصول تکنیکی وجود ندارد و تنها زیبایی و خواص پارچه مطرح می باشد . چند ردیف نخست بافت رفتن نخ پود نمایانگر نحوه انتخاب (خوب یا بد) الیاف است. در صورتیکه این انتخاب به خوبی انجام شود پارچه بدست آمده از خصوصیات مورد نظر و کیفیت لازم برخوردار می گردد.

 هر پارچه دارای چند نوع بافت است؟

سه نوع، الف-پارچه های ساده و یک لا که از یک سری نخ تار و یک سری نخ پود تشکیل شده اند-ب-پارچه های دو روی تاری و پودی که به ترتیب از دو سری نخ تار و یا پود و یک سری نخ در جهت دیگر تشکیل شده اند.

 بافت های اصلی کدامند؟

شامل تافته ، سرژه و ساتن می باشد.

بافت های مشتق از بافت تافته کدامند؟

شامل ریپس تاری،ریپس پوذی،رویال، پاناما،ریپس متناوب و غیره می باشند.

بافت های ترکیبی کدام بافت ها هستند؟

مانند راه راه طولی، راه راه عرضی و پارچه های چهارخانه و غیره.

بافت های پرز دار و کرک دار کدامند؟

مانند پارچه های مخملی و حوله ای و غیره.

منظور از نخ کشی چیست؟

نخ کشی عبارت است از ترتیب گذرانیدن نخ های تار از سوراخ های میلمیلک و رد دستگاه یا ماشین بافندگی تعداد کل میلمیلک های مورد نیاز برای عمل نخ کشی برابر با تعداد کل نخ های تار است.

انواع نخ کشی را نام ببرید؟

      ۱-نخ کشی ساده یا متوالی-۲-نخ کشی جناقی-۳-نخ کشی جهشی-۴-نخ کشی چند دستگاهی-۵-نخ کشی ترکیبی.

منظور از راپورت بافت چیست؟

در نخ کشی ساده تعداد وردهای مورد نیاز برابر با راپورت تاری است.

نخ کشی جناقی برای کدام بافت ها مورد استفاده قرار می گیرد؟

در بافت های قرینه مانند بافت های جناقی، لوزی و غیره به منظور به کار بردن ورد های کمتر استفاده می شود.

نخ کشی جهشی چه مواقع به کار می رود؟

در این نوع نخ کشی ابتدا یک دسته نخ های تار به صورت ساده از ورد های فرد عبور داده می شود و پس از گذرانیدن نخ تار از داخل آخرین ورد فرد، دسته نخ های تارهای بعدی به صورت ساده از داخل ورد های زوج کشیده می شود. این قسم نخ کشی معمولاً هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که تعداد تارها در هر سانتی متر زیاد باشد.

 نخ کشی چند دستگاهی در چه مورادی به کار می رود؟

پارچه تریکو کشباف چند نوع سوزن به کار می رود؟

سه نوع، ۱-سوزن زبانه دار-۲-سوزن ریشدار-۳-سوزن مرکب.

پارچه های تریکو کشباف به چند دسته تقسیم می گردد؟

دو دسته، پارچه های تریکو پودی و پارچه های تریکو تاری.

ماشین های تریکو پودی به چند دسته تقسیم می گردد؟

     ۱-ماشین های تریکوی پودی مسطح،که نخ یا نخ های پود از یک سوی ماشین به سوی دیگر حرکت عرضی دارد-۲-ماشین های تریکوی پودی مدور (گردباف)که پارچه تولیدی آن به صورت کیسه ای است.

در پارچه های تریکو تاری نخ از کدام جهت به سوزن تغذیه می شود؟

در جهت تار.

ماشین های تاری کتن چند نوع سوزن استفاده می شود؟

از سوزن ریشدار یا مرکب استفاده می شود.

در ماشین های تریکو تاری راشل، چه سوزنی استفاده می شود؟

سوزن زبانه دار.

نوع پارچه ظریف تریکو با چه ماشینی بافته می شود؟

ماشین تریکوی تاری کتن.

نوع بافت پارچه های ضخیم بافت کدام ماشین تریکو بافی است؟

ماشین تریکوی تاری راشل.

پارچه های تریکو بافی پودی دارای چه خصوصیاتی است؟

  ۱-پارچه تریکوی پودی در جهت عرضی و طولی قابلیت کشش دارد-۲-امکانات طراحی وسیع-۳-در تریکوی بافی پودی می توان لباس را با فرم دلخواه تهیه کرد مانند یقه ،حلقه آستین و آستین-۴-اگر حلقه ای از حلقه های پارچه پاره و یا در رود حلقه های ردیف خود را به راحتی در می دهد-۵-پارچه هایی که به صورت کیسه ای تولید می شود را می توان سریعتر رنگرزی و تبدیل به پوشاک نمود-۶-اگر یک بافت ساده را که بر روی ماشین های پودی تهیه شده با بافت ساده تولید شده بر روی ماشین های تاری مقایسه کنیم در پارچه های تریکوی پودی جریان هوا بیشتر از تریکوی تاری نفوذ می نماید-۷-تریکو بافی پودی ارزانتر از تریکو بافی تاری برای تهیه پارچه های هم وزن می باشد .

خصوصیات پارچه های تریکو بافی تاری چیست؟

۱-پارچه تریکوی تاری کشش کمتری نسبت به پودی دارد-۲-امکانات زیاد در ایجاد طرح های متنوع-۳-پارگی یکی از حلقه ها موجب در رفتن سایر حلقه ها نمی گردد(به دلیل فرم تشکیل حلقه در تاری)-۴-پارچه های تریکو تاری محکمتر از تریکوی پودی با وزن مساوی است-۵-در تریکو بافی تاری به تعداد کارگر کمتری از تریکوی پودی مورد نیاز است.

منبع www.noandishaan.com

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.