در این دانشکده تولید تیشرت ، زیر پوش و چاپ آن آموزش داده خواهد شد – کاری از بچه های نساجی دانشگاه های یزد و امیرکبیر تهران