بازدید خطیبی سرپرست فرمانداری قرچک از واحدهای تولیدی جوراب